VEDTÆGTER

VEDTÆGTER FOR AUNING
IDRÆTS- OG KULTURCENTER

Auning Idræts- og Kulturcenter (AIK) er organiseret som en forening. Foreningen er hjemmehørende i Norddjurs Kommune.
Foreningens opgave er, at forestå driften af svømme- og idrætshallerne i Auning, med det formål at realisere visionen om et aktivt og økonomisk bæredygtigt fælles center for idræts- og kulturaktiviteter i Auning.

AIK er for alle idræts- og motionsaktiviteter og det er brugernes center.

Medlem af AIK er alle brugere af centeret over 16 år, som har betalt kontingent i en af de foreninger som anvender centeret. Forældre som ikke i forvejen har stemmeret, har i alt 1 stemme, hvis de har betalt kontingent for et eller flere børn under 16 år.
4.1 Foreningens øverste myndighed er en generalforsamling der afholdes hvert år inden udgangen af april.

4.2 Indkaldelse til generalforsamlingen sker ved tydeligt opslag i centret og på foreningens hjemmeside senest 3 uger forud for

4.3 Forslag, som man ønsker drøftet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde 10 dage forud for mødet. Indkomne forslag vil være tilgængelig på foreningens hjemmeside senest 7 dage før afholdelsen.

4.4 Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

  1. 1. Valg af dirigent og referent
  2. 2. Beretning om centerets drift i det forløbne år
  3. 3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse
  4. 4. Indkomne forslag
  5. 5. Valg af formand (på valg i lige år)
  6. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (op til 2 i ulige år og 1 i lige år)
  7. 7. Valg af 2 suppleanter
  8. 8. Valg af ekstern revisor
  9. 9. Eventuelt

4.5 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder mødet.

4.6 De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt

4.7 Hvert medlem i foreningen har 1 stemme. Stemmeberettigelse kræver at du er betalende bruger af en af aktiviteterne i AIK og over 18 år. Stemmeberettigede medlemmer er valgbare til foreningens bestyrelse. Der kan ikke stemmes ved

4.8 Der føres beslutningsreferat. Referatet underskrives af mødets

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes når bestyrelsen eller mindst 30 medlemmer begærer det.
6.1 Bestyrelsen består af mindst fire og højst syv medlemmer. Auning Svømmehal A/S og AIF-Hallernes Fond skal udpege hvert ét medlem til bestyrelsen så længe de er ejere af svømmehal/haller. Auning Idrætsforening og erhvervslivet (Sponsorudvalget) kan i fællesskab udpege ét medlem. Der vælges op til fire medlemmer af generalforsamlingen og valgperioden er to år. Formand og op til ét medlem er på valg i lige år og op til to medlemmer er på valg i ulige år.

Såfremt Auning Idrætsforening og erhvervslivet (Sponsorudvalget) ikke ønsker at gøre brug af denne rettighed, kan bestyrelsen supplere sig med en ekstra person. Kommunalbestyrelsen udpeger en observatør uden stemmeret. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov, men disse medlemmer har ikke stemmeret og ikke nogen fast valgperiode.

6.2 Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand. I tilfælde af formandens fravær fungerer næstformanden som formand.

6.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens og i dennes fravær næstformandens stemme

6.4 Bestyrelsen kan fastsætte en forretningsorden for bestyrelsens

6.5 Bestyrelsen fører referat over sine møder, der på det efterfølgende møde

6.6 Bestyrelsen kan ansætte en centerleder til varetagelse af den daglige drift.

7.1 Foreningens primære indtægter er ved udlejning til aktiviteter inkl. driftsaftale med Norddjurs kommune og sekundært ved egne aktiviteter.

7.2 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

7.3 Foreningens regnskaber revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor.

7.4 Det revisor påtegnede regnskab indsendes til Norddjurs Kommune umiddelbart efter godkendelse i generalforsamlingen.

Foreningen tegnes af formanden og to bestyrelsesmedlemmer i forening. Ved underskrivning af regnskab tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
9.1 Vedtægterne kan ændres på en generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer.

9.2 Opløsning af foreningen kan ske ved beslutning af såvel den ordinære som af en ekstraordinært indkaldt generalforsamling. Vedtagelse af beslutning om foreningens opløsnings kræver, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for opløsningen.

9.3 Såfremt opløsningen vedtages og der ved likvidationen er midler i behold ud over, hvad der er fornødent til dækning af foreningens forpligtelser, skal midlerne skænkes til idrætsformål i.

9.4 Norddjurs Kommune skal godkende vedtægtsændringer og meddeles ved beslutning om opløsning af foreningen.

Således vedtaget på stiftende møde den 26. januar 2011.

Ændringer foretaget på en ekstraordinær generalforsamling 10.08.11.. Således vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 26/2 2013
Ændringer foretaget på en ekstraordinær generalforsamling 27/2 2018.

Ændringer foretaget på generalforsamling 28/2-2019

Jeppe Friis
Formand for Auning Idræts- og Kulturcenter